Sari la conținut

DREPTURILE PACIENTULUI

Dreptul pacientului la informaţia medicală:


Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i ar cauza suferinţă.

Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori într o limbă pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se aduc la cunoştinţă într o limbă de circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare

 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

 Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

 Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.

Consimţământul pacientului privind actul medical:

Trebuie obţinut consimţământul pacientei privind intervenţia medicală – pacienta are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, asumându şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. când pacienta nu şi poate exprima voinţa  (minoră, inconştientă), dar este necesară intervenţia de urgenţă , personalul medical nu mai are nevoie de consimţământul pacientei sau al reprezentantului legal;

Cand reprezentantul legal nu consimte la intervenţie, iar medicii consideră ca fiind oportună, se va lua o decizie de către o comisie de arbitraj (formata din 3 medici pentru pacienţii internaţi şi din 2 medici

pentru pacienţii din ambulator)
consimţământul informat al pacientului este obligatoriu pentru recoltarea şi păstrarea produselor biologice prelevate din corpul său, şi pentru participarea sa în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;

 

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului :

Informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia;

Pacientul are acces la datele medicale personale;

Orice amestec în viaţa privată a familiei pacientului este interzis, excepţie fiind cazurile în care prezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii:

Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei.

Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.

Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

Dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale :

In cazul în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru       anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în mod limitat, selecţia se face numai pe baza criteriilor medicale (elaborate de M.S.);

Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului

Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
 • Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării naşterii sale în actele de stare civilă.

 

 Drepturile si obligatiile pacientilor asigurati – legislatie

 Legea drepturilor pacientului

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI

Text extras din: Lege  nr.95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii

Drepturile si obligatiile asiguratilor

Art.229

 • Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază în condițiile prezentei legi.
 • Drepturile prevăzute la  (1)se stabilesc pe baza contractului cadru multianual, care se elaborează de CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, Colegiul Farmaciștilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor, denumit în continuare OBBC, precum și în urma consultării cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizează de către Ministerul Sănătății și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul în care urmează să se aprobe un nou contract cadru.
 • Contractul cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la:
 1. a)pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate și pachetul de servicii minimal;
 2. b)lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive și a altor servicii pentru asigurați, aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);
 3. c)respectarea criteriilor de calitate pentru serviciile medicale oferite în cadrul pachetelor de servicii;
 4. d)alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
 5. e)modalitățile de plată utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop;
 6. f)măsuri de îngrijire la domiciliu, de reabilitare;
 7. g)condițiile acordării serviciilor la nivel teritorial, precum și lista acestora;
 8. h)prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive;
 9. i)modul de informare a asiguraților;
 10. j)coplata, pentru unele servicii medicale, după caz.

(4) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului cadru, în urma negocierii cu CMR, CFR, CMSR, OAMGMAMR, OBBC, precum și cu consultarea organizațiilor patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domeniul medical, care se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul pentru care se aprobă noile norme metodologice. Pentru primul an de valabilitate a hotărârii Guvernului de aprobare a contractului  cadru, normele metodologice intră în vigoare odată cu hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).

 

Art.230

 • Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de prezenta lege, de contractul cadru și normele sale de aplicare.
 • Asigurații au următoarele drepturi:
 1. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și ale contractului cadru;
 2. să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 3. să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepția situațiilor prevăzute în Contractul cadru;
 4. să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile impuse de contractul cadru;
 6. să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul cadru;
 7. să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 8. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 9. să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 10. să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 11. să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 12. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 13. să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 14. să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 15. să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive;
 16. să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.
 • Asigurații prevăzuți în Legea  80/1995privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de asistență medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, suportate din fond, în condițiile contractului cadru și din bugetele ministerelor și instituțiilor respective, în condițiile plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.
 • Personalitățile internaționale cu statut de demnitar primesc asistență medicală de specialitate în unități sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătății.

Art.231

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 230 sunt următoarele:

 1. să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul cadru;
 4. să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într o anumită categorie de asigurați;
 5. să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 6. să aibă o conduită civilizată față de personalul medico sanitar;
 7. să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
 8. să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 223  (1).

Art. 232

 • Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege.

Art. 233. Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.

Art.234 Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum și asupra drepturilor și obligațiilor sale.

CONTACT

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ” Dr. Ioan Aurel Sbarcea”

Str. Gheorghe Baritiu nr. 36
500025 BRASOV
URGENTE : 0368-20.20.33 .
PROGRAMARI : 0368-20.20.32

SECRETARIAT: 0368 – 20.20.13
CAMERA DE GARDA 0368-202033

LINK-URI

COPYRIGHT

Toate informatiile si materialele folosite in acest site sunt rezervate in exclusivitate SCOG Brasov.

Folosirea oricarui text, imagine, sau articol din acest site fara acordul scris al institutiei este interzisa, sub protectia  legii dreptului de autor.

web design
Freeline Design